Page 3 - Årsskrift - Danske Naturister - 2018
P. 3

fortegnelse over ty- SOLSPORT                      ledsagende omstændighed til
       vis man gennemser en
                                           det sociale samvær. Nøgenhed
    H ske naturistcamping-                            er ikke en aktivitet i sig selv.
    pladser slår det en, at mange        Af Mette Duekilde        Hvad skal vi så lave, mens vi er
    slet ikke hedder noget med                        nøgne sammen? Alt muligt, som
    naturisme. Det er Sportpark,                       venner gør sammen: grille bøffer,
    Familiensportgelände,  Sport-                       vende verdenssituationen, høre
    gemeinsshaft – ofte med for-                     musik. Men også dyrke sport.
    stavelsen FKK (FreiKörperKultur/
    Fri KropsKultur). Pladserne er steder,             Sport er en god anledning til at skabe et
    hvor man dyrker sport med sin frie krop.            fællesskab. Også mennesker, der ikke kender
                                               hinanden i forvejen,
    Der er en historisk be-                               kommer ind i en ram-
    grundelse for dette                                me med givne regler
    ordvalg til de gamle ty-                               for hvad man skal sam-
    ske foreninger. Bare or-                               men. Konkurrence og
    det nøgen kunne være                                 holdsamarbejde giver
    forargelsesvækkende.                                 mulighed for at være på
    Men hvorfor dette fo-                               lige fod udenfor hver-
    kus på sport? Er natu-                                daglivet, ligesom natu-
    risme i sig selv en sport                              rismen i sig selv lægger
    eller skal vi dyrke sport                              op til. Gennem sporten
    sammen, når vi er nøg-                                kan man møde andre i
    ne?                                         venskabskampe og tur-
                                               neringer og have basis
    Der er ingen tvivl om, at                              for endnu mere socialt
    solsport og nøgensport                                samvær.
    henviser til at naturis-
    me blev set som sundt.                                Positiv nøgenhed
    En sund sjæl i et sundt                               Som i Tysklands fami-
    legeme, der uhindret                                liesportforeninger  gi-
    kunne nyde solens stå-                                ver sporten et positivt
    ler. Argumentet om, at                                billede af nøgenheden.
    sol og D-vitamin gør                               Danske Naturister mø-
    naturister raske og sun-                               des stadig i offentlig-
    de florerer stadig inter-                              heden og pressen af
    nationalt, f.eks. havde                              undren over hvordan
    det internationale na-                               nøgenhed kan eksistere
    turistforbund INF en                                uafhængigt af seksuelle
    stor artikel om det i sit                              undertoner. Hvorfor er
    blad i oktober 2017.                                 det I er nøgne, hvis det
                                               ikke er for at se på hin-
    Men skal vi dyrke sport                               anden? Nøgensport gi-
    nøgne? Ja, sport er                                ver en forståelsesram-
    også i Danske Naturi-                               me, som handler om et
    ster en del af det vi gør                              sundt kropsfokus; en
    sammen, af en række                                krop i bevægelse; en
    grunde.                                       krop, der bliver brugt.

    Social nøgenhed                                   Nøgensport knytter an
    Danske Naturister defi-                               til tidens diskussion om
    nerer gerne vores vær-                                kropsforskrækkelse. Du
    digrundlag som social                               skal bruge din krop på
    nøgenhed. Fokus er på fællesskabet mellem nøgne men-  en naturlig måde og acceptere den krop, du har. En vigtig
    nesker, som er på lige fod med hinanden. Nøgenheden en  del af den fortælling er, at naturister ikke er veltrænede

                                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8