Page 5 - Årsskrift - Danske Naturister - 2018
P. 5

iger nogen ordet ”Nøgensport” i dag, er den  Lidt historie
       mest oplagte – og muligvis eneste association  ’Gymnos’ er det græske ord for nøgen og ordet Gymna-
    S - det årlige nøgenløb på Roskilde Festivalen.  stik kan oversættes direkte til ’Nøgen Øvelse’. Således bli-
    Der findes nok ikke mange danskere, som ikke har  ver begrebet gymnastikdragt egentlig ret selvmodsigende.
    hørt om det. Da Roskilde Festivalen er en stor aktør  Sport blev da også dyrket uden tøj i det gamle Grækenland
    blandt europæiske musikfestivaler, er løbet også om-  og olympiske discipliner blev oprindeligt udført uden be-
    talt og bemærket langt uden for Danmark. Den store   klædning i mange år.
    medieinteresse for begivenheden matches af utallige
    reportager og efter sigende er ’nøgenløb’ det mest  Med nøgenkulturens fødsel i vores kultur ved starten af
    brugte søgeord på festivalens hjemmeside.  Mange  det 20. århundrede, blev disse idealer fundet frem igen
    nyder at klikke sig hovedrystende ind på billedserier- og revitaliseret med slogans som ’En Sund Sjæl i et Sundt
    ne og grine af, at                                    Legeme’. Den vel-
    det virkelig fin-                                   trænede, stærke
    der sted. Men                                     krop blev hyldet
    det gør det – år                                   som et opnåeligt
    efter år!                                        og ønsket ideal.
    genløbet 20 års Om nøgensport                             Især i Schweiz og
                                                 Tyskland
    I 2018 har nø-
                                                      grund-
                                                 ster afsides steder,
    jubilæum og i de                                   lagde ivrige ideali-
    seneste år er no-                                   hvor  mennesker
    get markant ved                                    kunne finde ro,
    at ske: Der er op-     gennem tiden                         fokus og mulighed
    stået en respekt                                    for dyrkning af
    omkring hele lø-                                    nøgne idrætsgrene
    bet og deltagerne                                   som f.eks. gymna-
    (der tør!!) og der         Af Kim Øverup og Lasse Czeloth          stik, styrketræning,
    er knapt så meget                                    vandring, løb og
    tø-hø i nyheds-                                    svømning. Ophold
    formidlingen som                                    disse steder var
    tidligere, selv om                                   oftest også et jatak
    studieværter dog stadig nærmest kappes om at knække  til en ’sundere levevis’ med afholdsløfte, vegetarisme og
    først sammen af grin over ’dinglende dillere og daskende  spiritualisme.
    bryster’. Mange indser måske, at vi her kan genfinde bare
    lidt af den såkaldte danske tolerance og det frisind, vi så  Da naturismen for alvor fik sin storhedstid i først og frem-
    ofte taler højstemt om i skåltalerne.         mest Tyskland som bannerfører, opstod egentlige ’FKK-Lej-
                                           re’ (Fri KropsKultur), hvor hele
    Sportsligt set er selve løbet hur-                      pakken blev implementeret. Nu
    tigt overstået. Et meget begræn-                       skulle alle mennesker forstå at
    set antal løbere løber 2 x 450                     vælge ’den rette vej’ og i de før-
    meter. Hurtigste mand og hurtig-                       ste 10-15 år med naturistbladet
    ste kvinde får en gratis billet til                  Sol & Sundhed (der også udkom
    festivalen året efter. Senest del-                      i Danmark 1937-1967) kunne
    tog ca. 35 personer, men mange                        læserne svælge i gode råd om alt
    flere stillede gerne op, hvis de                    fra naturmedicin, spirituel udvik-
    måtte. Det må de bare ikke. Det                       ling, sygdomsbekæmpelse, selv-
    er nemlig mest en mediebegiven-                       udvikling,  afholdsbevægelsen,
    hed og der er ikke ressourcer til                      kostråd, nødvendige afsavn til
    et større løb, selvom interessen                     hvordan man styrker sit ’legeme’
    er ret stor. Derfor trækkes der                      og gør det sundere med blot sol,
    lod blandt de interesserede.                         luft og natur. Nazismen overtog
                                           en del af disse idealer, i denne
    Så… hvorfor findes muligheden                       ideologi dog kun forbeholdt ’det
    ikke i større skala? Hvorfor griber                     rigtige hvide ariske menneske’ og
    ingen herhjemme chancen for at                        den tidlige europæiske naturisme
    lancere et ’rigtigt’ nøgenløb, hvor                     havde desværre også travlt med
    alle kan være med? Med pæne                       at lægge afstand til f.eks. afrikan-
    præmier, med plads til sjov og                     ske stammers langt mere ube-
    publikum, men også med seriøsi-                       sværede, men såkaldt ’primitive
    tet i selve udfordringen/sporten?                      nøgenhed’.

    Findes frisindet kun på festivalpladsen i den rette ram- På de steder var det idealerne om bevægelse og krops-
    me af godt humør, livemusik og højt alkoholindtag?  lighed som social aktivitet, der var i højsædet. Disse ’lejre’
    Godt spørgsmål!                    arbejdede med ønsket om at forbedre ’folkets sundhed’. I

                                                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10