Page 7 - Årsskrift - Danske Naturister - 2018
P. 7

K.Na.P.s logo er skabt af Lotte Kjøller                                          En privat petanqueklub med tidli-
                                          gere ’base’ på Amager. Initiativtager
                                          Kim Øverup. Antal faste medlem-
                                          mer 12. Startede som klub i foråret
                                          2006. Trænede fast hver anden
                                          tirsdag hele sommersæsonen med
                                          socialt fællesskab, grillmad, højt hu-
                                          mør, sang og seriøs petanque som
                                          faste ingredienser. Klubben dyst-


    det handler om fællesskab, om at
    snakke, og man derfor har valgt den
    absolut fysisk nemmeste sportsgren.

    Der er stadig adskillige internationale
    sportskonkurrencer internt i naturis-
    men (f.eks. INFs svømmestævne, In-
    ternationaler Naturistenlauf) og de er
    rimelig seriøse, men også her virker
    det som ideologien helt mangler. Det
    handler kun om individets præstati-
    on. Deltager man i det mærker man,
    at det bare er et sportsarrangement
    som i tekstilverdenen, bortset fra at
    det foregår uden tøj. Men samtidig
    opdager man at menneskekroppen
    faktisk fungerer fint, ja måske endda
    bedre, uden sportstøj. I Danmark har
    der også været gennemført sommer-
    lige vandreture, men igen handler det
    her mere om at individet skal mærke  ce og accept - og skabe mulighed for  de mod flere mere ’professionelle’
    og beskæftige sig med naturen. Uden  at deltage i aktiviteter, hvor mGENan  hold, bl.a. Østerbro Petanque Klub,
    at der er noget større formål end op- SELV bestemmer sin grad af påklæd- og stillede også op på Kulturhavn
    levelsen og det sociale samvær.   ning eller afklædning? Hvor det so-
                       ciale samvær og den fælles oplevelse  2007 i København. K.Na.P. spillede
    En slags konklusion         er omdrejningspunktet! Hvor der er  også ”landskamp” mod svenske Sol-
                                          heidan et år og vandt siden det før-
    Ideologier og –ismer har det svært  højt til loftet og hvor det især godt  ste skandinaviske mesterskab i na-
    i dag, diktaternes tid er forhåbent- ’bare’ må være sjovt at være med.  turistpetanque på norske Sjøhaug
    lig næsten overstået, konkurrence- Ingen bør påtvinges en ’jeg-er-na- Naturist Camping i 2008. K.Na.P.
    mentalitet har vi så rigeligt af i vores  turist-kontrakt’ for at smide tøjet og  blev desværre nedlagt i efteråret
    samtid. Så skal vi skabe rum og lyst  kunne deltage. Det skal da bare være  2009. Der er muligvis vilje og enga-
    til sportslige aktiviteter - også uden  en oplagt mulighed som vi serverer  gement til at ’genoplive’ klubben K.
    tøj - må vi tage det frie valg seriøst.  med langt mere humor end selvhøj-
                       tidelighed. Det er nemlig ret svært  Na.P. på det nuværende Tysmosen
    Vi kunne måske vælge at lægge vægt  at tage noget alvorligt, hvis man ikke  FriluftsCenter i foråret 2018.
 Foto: Gengivelse af billeder i Sol og Sundhed på naturismens grundsten - toleran- også godt må grine lidt af det!

                                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12